All Rides

SAERA Rides for 2020
Name Division Date Ride Status Distance Entries Teams
Starkey's Endurance Ride SAERA 05-09-2020 Complete 80.0KM Endurance 19 No
" SAERA " Complete 40.0KM Intermediate Ride 7 No
" SAERA " Complete 20.0KM Introductory Ride 6 No
" SAERA " Complete 10.0KM Introductory Ride 4 No
Mountain Lagoon SAERA 22-08-2020 UNVERIFIED 80.0KM Endurance 85 No
" SAERA " UNVERIFIED 40.0KM Intermediate Ride 29 No
" SAERA " UNVERIFIED 20.0KM Introductory Ride 27 No
" SAERA " UNVERIFIED 10.0KM Introductory Ride 11 No
" SAERA " UNVERIFIED 40.0KM Intermediate Ride 31 No
" SAERA " UNVERIFIED 20.0KM Introductory Ride 35 No
" SAERA " UNVERIFIED 10.0KM Introductory Ride 10 No
Point Pass Endurance Ride SAERA 15-08-2020 Complete 80.0KM Endurance 15 No
" SAERA " Complete 20.0KM Introductory Ride 5 No
" SAERA " Complete 40.0KM Intermediate Ride 4 No
Sandy Creek Trainer SAERA 26-07-2020 Complete 20.0KM Introductory Ride 19 No
" SAERA " Complete 40.0KM Intermediate Ride 20 No
Monarto Kick Off (07/03/20) SAERA 07-03-2020 Complete 20.0KM Introductory Ride 29 No
" SAERA " Complete 40.0KM Intermediate Ride 12 No
" SAERA " Complete 20.0KM Introductory Ride 15 No
" SAERA " Complete 40.0KM Intermediate Ride 7 No
" SAERA " Complete 80.0KM Endurance 13 No